Blogg og norsk tekst

Anonym
Anonyms bilde

 Hei

Jeg har forsøkt å lageen blogg ved hjelp av Wordpress:

http://www.troendelagdiabetes.no/blogg/

Jeg har lastet ned  den norske språkfilen og lagt den inn i languagesmappen, og også endret innstilleine i den andre mappen;

 * WordPress Localized Language, defaults to English.  *  * Change this to localize WordPress.  A corresponding MO file for the chosen  * language must be installed to wp-content/languages. For example, install  * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German  * language support.  */ define ('WPLANG', 'nb_NO'); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') )     define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); Når jeg så går inn på hovedbloggen, så har en del ord skiftet til norsk, men det dukker opp store forbokstaver både her og der,i og med at det forsatt går på enelsk gramatikk.

Når jeg er inne på adminsiden og ønsker å kontrollere staving,får jeg opp mange valg på språk, men ikke på norsk.

Hva har jeg gjort feil her?

Øystein

Anonym
Anonyms bilde
Blogg og norsk tekst

 Hei igjen.

Det var ikke feil med noe av det jeg hadde gjort, men det temaet jeg  hadde valgt, hadde ikke god nok oversettelse ennå. Så jeg byttet tema, da kom norsk gramatikk på plass.

Øystein

Sliten nå!
Anonyms bilde
Rett i dass

 

Jeg fikk min blogg opp å gå og alt var såre vel.

Men, hvor lenge var Adam i Paradis! Da jeg forsøkte å installere en plugin, skjedde dette;

  • css forsvant fra sidene
  • umulig å logge inn på dashboard.

Søkteen god del på netet om dette, og leser at det er en god del problemer meddette temaet.

Så jeg gjorde kort prosess og fjernet bloggen fra webhotellet, fjernet WP fra egen maskin, og installerte på nytt.

Har vært inne på wp-config.fila og endret nødvendige data der, tilføyd blogg til domenenavnet, lastet opp til webhotellet, og kontrollert at filene virkelig ligger på hotellet.

 

Nårjeg da søker på http://www.troendelagdiabetes.no/blogg/,skjer det ingen ting, kun hvit skjerm.

Jeg har gjentatt prosedyren over flere ganger, en gang fikk jeg beskjed om at  umulig å koble til server,resten av gangene var det kun hvit skjerm.

wp-config. fila ser slik  ut, passordet er fjernet:

Jeg er rimelig fortvila nå, alt fungerte fint, men nå er det slutt.

Det jeg har endret er uthevet.

Takknemlig for tips og råd.

Ø.

<?php /**  * The base configurations of the WordPress.  *  * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix,  * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information by  * visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing  * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host.  *  * This file is used by the wp-config.php creation script during the  * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file  * to "wp-config.php" and fill in the values.  *  * @package WordPress  */ // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */ define('DB_NAME', 'troendelagdiabe'); /** MySQL database username */ define('DB_USER', 'troendelagdiabe'); /** MySQL database password */ define('DB_PASSWORD', 'xxxxxxxx'); /** MySQL hostname */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Database Charset to use in creating database tables. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+  * Authentication Unique Keys.  *  * Change these to different unique phrases!  * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/ WordPress.org secret-key service}  * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.  *  * @since 2.6.0  */ define('AUTH_KEY',        '98*1B(rGH+{I%}8o4$-S|RMk`q=k:my14_w mzhQs~_20>H|oh]#p}.v}-W^<jtx'); define('SECURE_AUTH_KEY', 'CEM]y3-53R+yG_^@Rz$]ZpbA]YbL)RgJH![WV(H+&,ht:~f@c85?TLV~#hAbTC^i'); define('LOGGED_IN_KEY',   '.|5Y5|{{@#uikf=5Jpy`}Kh>e[nz)V)T6YC9v AAM^np6P.S^es+g2g{-lR.v5O{'); define('NONCE_KEY',       'bB-16g>>Q|_-hw*rbsm?v&<glNKZOJad6/ S?*/*=tbdG-A|V3,Dpk;Se[6L/!*J'); /**#@-*/ /**  * WordPress Database Table prefix.  *  * You can have multiple installations in one database if you give each a unique  * prefix. Only numbers, letters, and underscores please!  */ $table_prefix  = 'wp_'; /**  * WordPress Localized Language, defaults to English.  *  * Change this to localize WordPress.  A corresponding MO file for the chosen  * language must be installed to wp-content/languages. For example, install  * de.mo to wp-content/languages and set WPLANG to 'de' to enable German  * language support.  */ define ('WPLANG', ''); /* That's all, stop editing! Happy blogging. */ /** Absolute path to the WordPress directory. */ if ( !defined('ABSPATH') )     define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Sets up WordPress vars and included files. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');

 

Svar på forumemnet

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Innholdet i dette feltet blir holdt privat og vil ikke bli vist offentlig.